Modern database management

Jeffrey A. Hoffer, University of Dayton, V. Ramesh, Indiana University, Heikki Topi, Bentley University
9780133544619
0-13-354461-3